สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงระวิรรณ  คงเหล่
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงยาวารี  หลีหวัน
2. เด็กหญิงอาซีฟะฮ์  นิสนิ
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรอนงค์  วรกัน
 
1. นายอับดุลมายีส  บูหวัง
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารีซา  สุหลง
2. เด็กชายแวอาแซ  บูดี
 
1. นายอับดุลมายีส  บูหวัง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนูรมา  อารง
 
1. นางศรัยฉัตร  อัตมณีย์