สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เทพทอง
2. นางสาวซาฟีนะห์  นิยมเดชา
3. เด็กหญิงอัสมีดา  หมะอุเส็น
 
1. นางสาวดวงฤดี  แซ่จิว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดาหลี
2. เด็กหญิงกัลยา  มีนา
3. เด็กหญิงกามีลา  ปูตะ
4. เด็กหญิงนภาลัย  หีมแอ
5. เด็กหญิงนูรีดา  เล๊าะเหะ
6. เด็กหญิงปิยวดี  ลาเตะ
7. เด็กหญิงมาซีเราะห์  หนิเสะ
8. เด็กหญิงยัสมีน  หลีกา
9. เด็กหญิงรอศรีฮาม  เจะเลง
10. เด็กหญิงวรวรรณ  จันแก้ว
11. เด็กหญิงวริศรา  เจ๊ะแม
12. เด็กหญิงสารีนา  หลีหวัน
13. เด็กหญิงสุชาดา  นิสนิ
14. เด็กหญิงสุธาสินี  ดอเลาะ
15. เด็กหญิงอาญาดา  อุมา
 
1. นางสุชาดา  เจนสัญญายุทธ
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  อาลี
2. เด็กหญิงนัยญานา  หมัดศิริ
3. เด็กหญิงสนธยา  สุหลง
 
1. นายอับดุลมายีส  บูหวัง
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุหลง
 
1. นายอับดุลมายีส  บูหวัง