สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาหมอศรี สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงอารีซะฮ์  หวังแอ
 
1. นางวันทนีย์  แซมเพชร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.2 เงิน 4 1. เด็กชายชาญณรงค์  สุวรรณกาญจน์
2. เด็กหญิงมาตา  มะหลี
3. เด็กหญิงศิริญญา  หมานอะ
4. เด็กหญิงสุนิษา  มุสิกพันธ์
5. เด็กหญิงโสภา  หมวดเพชร์
 
1. นายบุญศิริ  จันทร
2. นางวันทนีย์  แซมเพชร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.53 เงิน 9 1. เด็กหญิงกาญจนา  หมวดเพชร์
2. เด็กชายชูเกียรติ  สุวรรณกาญจน์
3. เด็กหญิงปรารถนา  สุวรรณกาญจน์
4. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ศรีช่วย
5. เด็กชายศิวกร  กายเพชร
6. เด็กชายอดิศร  ปานแก้ว
 
1. นางดวงกมล  ศรีเทพ
2. นายบีดีน  มะหลีเฝน