สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพัชรีพร  บัวดำ
 
1. นางสุพรรณา  สงวนศิลป์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงพัชณิฌา  บุญปราณี
 
1. นางสุพรรณา  สงวนศิลป์
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิจพร  ชิกอี้
2. เด็กหญิงศิวลักษณ์  ประคำศรี
 
1. นางสุพรรณา  สงวนศิลป์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยีเด็น
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิรินภา  คำวิรัตน์
 
1. นางจอมใจ  คงจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายเอกรัตน์  วาทีรักษ์
 
1. นางสาวฐิติชญา  แย้มใจดี
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  สุรางค์ไทย
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลักษณะ
 
1. นางจอมใจ  คงจันทร์
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นายวิษณุ  ชูหมุน
 
1. นางสาวฐิติชญา  แย้มใจดี
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนุชจณี  หัวเมือง
 
1. นางปราโมทย์  รำจวนจร
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรชุมา  มีสิน
 
1. นางปราโมทย์  รำจวนจร
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นางสาวมุกดา  ศรีโยหะ
 
1. นางปราโมทย์  รำจวนจร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ฉ้วนขาว
 
1. นางปิยะรัตย์  หนูสวัสดิ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายเดชณรงค์  เหมือนแก้ว
 
1. นางปิยะรัตย์  หนูสวัสดิ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอรชุมา  มีสิน
 
1. นางจิราภรณ์  สุขแก้ว
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงวรรณษา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เรืองพุฒ
 
1. นางจินดา  สงวนศิลป์