สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพัชรีพร  บัวดำ
 
1. นางสุพรรณา  สงวนศิลป์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายเอกรัตน์  วาทีรักษ์
 
1. นางสาวฐิติชญา  แย้มใจดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอรชุมา  มีสิน
 
1. นางจิราภรณ์  สุขแก้ว