สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงพัชณิฌา  บุญปราณี
 
1. นางสุพรรณา  สงวนศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิจพร  ชิกอี้
2. เด็กหญิงศิวลักษณ์  ประคำศรี
 
1. นางสุพรรณา  สงวนศิลป์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิรินภา  คำวิรัตน์
 
1. นางจอมใจ  คงจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลักษณะ
 
1. นางจอมใจ  คงจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นายวิษณุ  ชูหมุน
 
1. นางสาวฐิติชญา  แย้มใจดี
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นางสาวมุกดา  ศรีโยหะ
 
1. นางปราโมทย์  รำจวนจร