สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยีเด็น
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  สุรางค์ไทย
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนุชจณี  หัวเมือง
 
1. นางปราโมทย์  รำจวนจร
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรชุมา  มีสิน
 
1. นางปราโมทย์  รำจวนจร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ฉ้วนขาว
 
1. นางปิยะรัตย์  หนูสวัสดิ์