สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 24 1. เด็กชายรวิพล  หาญแกล้ว
 
1. นางศิริรัตน์  ประทีปเกาะ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วบัวสังข์
 
1. นางศิริรัตน์  ประทีปเกาะ
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกื้อวงษ์
2. เด็กชายสิริโชค  มาเอียด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนะ
 
1. นางสาวปัทมา  ไชยลักษณ์
2. นางสาวสุภาพร  ยอดเพชร
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซัลวาณ  ดือราแม
2. เด็กชายสะแลมาน  ดอเลาะ
 
1. นางสาวปัทมา  ไชยลักษณ์
2. นายสมโชค  ศิริประภา
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุริวรรณ  โต๊ะหมัด
2. เด็กหญิงไอเสาะ  ดอเลาะ
 
1. นางวินิตา  แก้วเทพ
2. นางสาวสุภาพร  ยอดเพชร
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 1. เด็กชายวันอิมรอน  ดือราแม
2. เด็กชายสำราญ  มามุ
3. เด็กชายอิบรอเฮง  ยังหาด
 
1. นายสุวิทย์  ช่วยเทพ
2. นายไกรสรณ์  จันแก่นแก้ว