สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกื้อวงษ์
2. เด็กชายสิริโชค  มาเอียด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนะ
 
1. นางสาวปัทมา  ไชยลักษณ์
2. นางสาวสุภาพร  ยอดเพชร
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุริวรรณ  โต๊ะหมัด
2. เด็กหญิงไอเสาะ  ดอเลาะ
 
1. นางวินิตา  แก้วเทพ
2. นางสาวสุภาพร  ยอดเพชร