สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซัลวาณ  ดือราแม
2. เด็กชายสะแลมาน  ดอเลาะ
 
1. นางสาวปัทมา  ไชยลักษณ์
2. นายสมโชค  ศิริประภา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 1. เด็กชายวันอิมรอน  ดือราแม
2. เด็กชายสำราญ  มามุ
3. เด็กชายอิบรอเฮง  ยังหาด
 
1. นายสุวิทย์  ช่วยเทพ
2. นายไกรสรณ์  จันแก่นแก้ว