สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายสุริยศักดิ์  คงศรี
 
1. นางจารุภรณ์  เล่งสีสัน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุทธิรา  สงเนียม
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนาฏอนงค์  แสงหิรัญ
 
1. นางวรรณา  ศรีสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวนิสา  ขุนจัน
 
1. นางจารุภรณ์  เล่งสีสัน
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  สุขสุวรรณ
 
1. นางอารี  ใจเพ็ชร
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณกิจ
 
1. นางสุทธิรา  สงเนียม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กชายเทพรักษ์  ไพโรจน์
 
1. นางอมร  พรมแก้ว
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอรวรรณ   ผิวทอง
 
1. นายฐากูร  สังเพ็ชร์
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ชูเรือง
2. เด็กหญิงมงคลรัฐ  จันทร์เสน
 
1. นายฐากูร  สังเพ็ชร์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67.12 ทองแดง 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทองหนู
 
1. นายมโนธรรม  ศิริรัตน์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะลิด
 
1. นายมโนธรรม  ศิริรัตน์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทองหนู
 
1. นายมโนธรรม  ศิริรัตน์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองแก้ว
 
1. นายมโนธรรม  ศิริรัตน์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรพินธ์  เพ็งแก้ว
2. เด็กหญิงกานติมา  ขวัญทองยิ้ม
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  ไฝเพ็ชร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชูช่วย
2. นางสาววิลาวรรณ์  มุสิกะรักษ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิริราตรี  แซ่ปั้ง
 
1. นางนภาพรรณ  คงเอียด