สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายสุริยศักดิ์  คงศรี
 
1. นางจารุภรณ์  เล่งสีสัน
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  สุขสุวรรณ
 
1. นางอารี  ใจเพ็ชร
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณกิจ
 
1. นางสุทธิรา  สงเนียม