สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุทธิรา  สงเนียม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนาฏอนงค์  แสงหิรัญ
 
1. นางวรรณา  ศรีสุวรรณ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอรวรรณ   ผิวทอง
 
1. นายฐากูร  สังเพ็ชร์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67.12 ทองแดง 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทองหนู
 
1. นายมโนธรรม  ศิริรัตน์