สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ชูเรือง
2. เด็กหญิงมงคลรัฐ  จันทร์เสน
 
1. นายฐากูร  สังเพ็ชร์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทองหนู
 
1. นายมโนธรรม  ศิริรัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิริราตรี  แซ่ปั้ง
 
1. นางนภาพรรณ  คงเอียด