สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวนิสา  ขุนจัน
 
1. นางจารุภรณ์  เล่งสีสัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กชายเทพรักษ์  ไพโรจน์
 
1. นางอมร  พรมแก้ว
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะลิด
 
1. นายมโนธรรม  ศิริรัตน์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองแก้ว
 
1. นายมโนธรรม  ศิริรัตน์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรพินธ์  เพ็งแก้ว
2. เด็กหญิงกานติมา  ขวัญทองยิ้ม
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  ไฝเพ็ชร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชูช่วย
2. นางสาววิลาวรรณ์  มุสิกะรักษ์