สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์หนัน
 
1. นางนุสรา  พรมทอง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพานิตา  สายทองแก้ว
 
1. นางศิรินาฏ  ทองไฝ
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพิยะดา  พรหมดี
2. เด็กชายโสภณ  ประจญ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  เสนะพันธุ์
2. นางสาวธนกรณ์  ดำสิโก
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกฤษณะ  สังข์ทอง
2. เด็กชายพัชระ  ศิริไชย
 
1. นางสาวจิรัชยา  ขันทอง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชามาวีย์  สวัสดิธรรม
2. เด็กชายณัฐนนท์  ใจเอ้ย
 
1. นางสาวจิรัชยา  ขันทอง