สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  สุทธิโพธิ์
 
1. นางศิรินาฏ  ทองไฝ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ชูเนียม
2. เด็กหญิงเชิญตะวัน  สวัสดิ์ธรรม
3. เด็กหญิงไสหนับ  ยีมีนา
 
1. นางจริยา  หว่าหลำ
2. นางสาวนริศรา  แก่นชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เพ็ชรจันทร์แก้ว
 
1. นายธงชัย  แก้วพรหม
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ปานะวิเศษ
2. เด็กชายสรวุฒิ  ประจญ
3. นายสัตยา  สาล๊ะ
 
1. นางรจนา  จิตตะปาโล
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงออม  ใจดี
 
1. นางรจนา  จิตตะปาโล
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิชัย  ยะทาน
 
1. นางรจนา  จิตตะปาโล
 
7 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิชัย  ยะทาน
 
1. นางรจนา  จิตตะปาโล
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิกัลยา  เกิดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอัสมะห์  อุตส่าห์ราชการ
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ทองยอด
 
1. นางสาวธนภรณ์  ดำสิโก
2. นางสาวอโณทัย  พูนแก้ว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงปาตีเม๊าะ  สุกาเกาะ
 
1. นางสุไหวน๊ะ  ชูเพชร