สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเคลียง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอดิสรณ์  เกื้อเส้ง
 
1. นางเกสร  หมวดเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มุกเนียม
 
1. นางเพ็ญนภา  กฤษฏาวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงศ์งาม
 
1. นางนงเยาว์  กลับวงศา
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศุกล  วงศ์งาม
 
1. นางนงเยาว์  กลับวงศา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมี
 
1. นางนิภาภรณ์  ซื้อจ้าง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรินทร์  รองเดช
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ทองเป็นเพชร
 
1. นางสุริยาพร  นวลทอง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายฟาฮัด  จิตภาค
2. เด็กหญิงอารียา  โซะสาแน
3. เด็กหญิงเกษร  มณีบัว
 
1. นางพรนภัส  คงสีพันธ์
2. นางสุภาวดี  น้อยแก้ว
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพารวี  มั่นคง
2. เด็กชายอธิป  เสมมณี
 
1. นางสุริยาพร  นวลทอง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงชญานิศ  เกตตะพันธุ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เจริญศักดิ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปานแก้ว
 
1. นางสุภาวดี  น้อยแก้ว
2. นางอนงค์  แดงแก้ว
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร  จันทรพร
 
1. นางนิภาภรณ์  ซื้อจ้าง
 
11 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซามีอัน  แหละหนิ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงศ์งาม
3. เด็กชายธีระพงษ์  ไหมสี
4. เด็กหญิงน้ำฝน  หวังจันทร์
5. เด็กหญิงฮารีย๊ะ  สอเหร็ม
 
1. นางณัฐณิชา  คำพุด
2. นางนิภาภรณ์  ซื้อจ้าง