สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเคลียง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอดิสรณ์  เกื้อเส้ง
 
1. นางเกสร  หมวดเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มุกเนียม
 
1. นางเพ็ญนภา  กฤษฏาวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงศ์งาม
 
1. นางนงเยาว์  กลับวงศา
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศุกล  วงศ์งาม
 
1. นางนงเยาว์  กลับวงศา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมี
 
1. นางนิภาภรณ์  ซื้อจ้าง