สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเคลียง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงชญานิศ  เกตตะพันธุ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เจริญศักดิ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปานแก้ว
 
1. นางสุภาวดี  น้อยแก้ว
2. นางอนงค์  แดงแก้ว