สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเคลียง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรินทร์  รองเดช
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ทองเป็นเพชร
 
1. นางสุริยาพร  นวลทอง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายฟาฮัด  จิตภาค
2. เด็กหญิงอารียา  โซะสาแน
3. เด็กหญิงเกษร  มณีบัว
 
1. นางพรนภัส  คงสีพันธ์
2. นางสุภาวดี  น้อยแก้ว
 
3 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซามีอัน  แหละหนิ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงศ์งาม
3. เด็กชายธีระพงษ์  ไหมสี
4. เด็กหญิงน้ำฝน  หวังจันทร์
5. เด็กหญิงฮารีย๊ะ  สอเหร็ม
 
1. นางณัฐณิชา  คำพุด
2. นางนิภาภรณ์  ซื้อจ้าง