สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงเพียงทิวา  สังฆรัตน์
 
1. นางกิจจา  ติ้งมุข
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศิโญฉัตร  สายโนวงศ์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชรี  กลับยอด
 
1. นางสุนีย์  ภาษินทรัตน์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงนัณนิศา  แก้วสิน
 
1. นางพัชนี  เพ็งหมาน
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภาสินี  คล้ายสุบรรณ์
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทองขวัญ
 
1. นางพัชนี  เพ็งหมาน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ