สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงเพียงทิวา  สังฆรัตน์
 
1. นางกิจจา  ติ้งมุข
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศิโญฉัตร  สายโนวงศ์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชรี  กลับยอด
 
1. นางสุนีย์  ภาษินทรัตน์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงนัณนิศา  แก้วสิน
 
1. นางพัชนี  เพ็งหมาน
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภาสินี  คล้ายสุบรรณ์
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทองขวัญ
 
1. นางพัชนี  เพ็งหมาน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนาธิป  ทองแก้ว
 
1. นางนวพร  ศิริรัตน์
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวิภาดา  คงสี
 
1. นางศลิษา  ยอดนุ้ย
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพงศกร  วิศพันธ์
2. เด็กชายวัฒน์จเร  รังสิมันตุชาติ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีสุวรรณ์
2. นางศลิษา  ยอดนุ้ย
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทศรี
 
1. นางศลิษา  ยอดนุ้ย
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองขวัญ
2. เด็กหญิงลักษิกา  รอดทอง
3. เด็กหญิงเกศกนก  สุวรรณคีรี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีสุวรรณ์
2. นายสนั่น  เล่งซุ่น
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายทัศนัย  เมินธนู
2. เด็กชายสหัสสวัส  บุญฤทธิ์
3. เด็กชายใบบุญ  บุญไชย
 
1. นางนวพร  ศิริรัตน์
2. นางสาวปนัดฐา  สารมาศ
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงนวรัตน์  คำวงค์
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีทอง
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  คำวงค์
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีทอง
 
14 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วสิน
2. เด็กชายธัญพิศิษฐ์  มณีบุตร
3. เด็กหญิงประภากรณ์  มะลิแก้ว
4. เด็กหญิงปัตมา  วิศพันธ์
5. เด็กหญิงพัฐสุดา  แก้วทอง
6. เด็กหญิงวิภาวี  เถี้ยมแก้ว
7. เด็กชายวิระเดช  อินทร์สมบัติ
8. เด็กชายวีระภัทร  ศิริประภา
9. เด็กชายศตวรรษ  จันทรมณี
10. เด็กชายเพชรธันวา  สุขกระโณ
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีทอง
2. นางนวพร  ศิริรัตน์
3. นางสาวปนัดฐา  สารมาศ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65.6 ทองแดง 9 1. เด็กชายกนกเทพ  พูนชนะ
2. เด็กชายกฤษณะ  หมวกแดง
 
1. นางปรีดาภรณ์  ปานบัว
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐนันท์  ไฝพรม
2. เด็กชายนราวิชญ์  ไฝพรม
 
1. นางปรีดาภรณ์  ปานบัว
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยอดดำ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  สิงประจิม
3. เด็กหญิงเทวิกา  กองโฮม
 
1. นางกิจจา  ติ้งมุข
2. นางสมส่วน  ชุมวาส
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกสิมา  คงขาว
2. เด็กหญิงสุธิดา  ชูแก้ว
3. เด็กชายเศรษฐากรณ์  ผ่องใส
 
1. นางประคอง  อุทัยสุริ
2. นางสมส่วน  ชุมวาส
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวสายเนตร  คงบัวแก้ว
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สุภาพ
 
1. นางสาวสายเนตร  คงบัวแก้ว
 
21 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.26 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุชาดา  ขุนหลัด
 
1. นางสาวสายเนตร  คงบัวแก้ว
 
22 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอริสรา  นิลสุวรรณ
 
1. นางสาวสายเนตร  คงบัวแก้ว