สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงเพียงทิวา  สังฆรัตน์
 
1. นางกิจจา  ติ้งมุข
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศิโญฉัตร  สายโนวงศ์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนาธิป  ทองแก้ว
 
1. นางนวพร  ศิริรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวิภาดา  คงสี
 
1. นางศลิษา  ยอดนุ้ย
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพงศกร  วิศพันธ์
2. เด็กชายวัฒน์จเร  รังสิมันตุชาติ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีสุวรรณ์
2. นางศลิษา  ยอดนุ้ย
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทศรี
 
1. นางศลิษา  ยอดนุ้ย
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายทัศนัย  เมินธนู
2. เด็กชายสหัสสวัส  บุญฤทธิ์
3. เด็กชายใบบุญ  บุญไชย
 
1. นางนวพร  ศิริรัตน์
2. นางสาวปนัดฐา  สารมาศ
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวสายเนตร  คงบัวแก้ว