สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภาสินี  คล้ายสุบรรณ์
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทองขวัญ
 
1. นางพัชนี  เพ็งหมาน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65.6 ทองแดง 9 1. เด็กชายกนกเทพ  พูนชนะ
2. เด็กชายกฤษณะ  หมวกแดง
 
1. นางปรีดาภรณ์  ปานบัว
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐนันท์  ไฝพรม
2. เด็กชายนราวิชญ์  ไฝพรม
 
1. นางปรีดาภรณ์  ปานบัว
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอริสรา  นิลสุวรรณ
 
1. นางสาวสายเนตร  คงบัวแก้ว