สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชรี  กลับยอด
 
1. นางสุนีย์  ภาษินทรัตน์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงนัณนิศา  แก้วสิน
 
1. นางพัชนี  เพ็งหมาน
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองขวัญ
2. เด็กหญิงลักษิกา  รอดทอง
3. เด็กหญิงเกศกนก  สุวรรณคีรี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีสุวรรณ์
2. นายสนั่น  เล่งซุ่น
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยอดดำ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  สิงประจิม
3. เด็กหญิงเทวิกา  กองโฮม
 
1. นางกิจจา  ติ้งมุข
2. นางสมส่วน  ชุมวาส
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกสิมา  คงขาว
2. เด็กหญิงสุธิดา  ชูแก้ว
3. เด็กชายเศรษฐากรณ์  ผ่องใส
 
1. นางประคอง  อุทัยสุริ
2. นางสมส่วน  ชุมวาส