สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงนวรัตน์  คำวงค์
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีทอง
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  คำวงค์
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีทอง
 
3 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วสิน
2. เด็กชายธัญพิศิษฐ์  มณีบุตร
3. เด็กหญิงประภากรณ์  มะลิแก้ว
4. เด็กหญิงปัตมา  วิศพันธ์
5. เด็กหญิงพัฐสุดา  แก้วทอง
6. เด็กหญิงวิภาวี  เถี้ยมแก้ว
7. เด็กชายวิระเดช  อินทร์สมบัติ
8. เด็กชายวีระภัทร  ศิริประภา
9. เด็กชายศตวรรษ  จันทรมณี
10. เด็กชายเพชรธันวา  สุขกระโณ
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีทอง
2. นางนวพร  ศิริรัตน์
3. นางสาวปนัดฐา  สารมาศ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.26 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุชาดา  ขุนหลัด
 
1. นางสาวสายเนตร  คงบัวแก้ว