สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัชนันต์  แดงเหมือน
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุญสิทธิ์
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หวันอิ
2. เด็กชายอนุเทพ  รอดนิตย์
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางลัดดา  พริกเบ็ญจะ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ไหมสมสู่
2. เด็กหญิงรัชนันต์  แดงเหมือน
 
1. นายถนอม  ณะนวล
2. นางสาเหราะ  หลงขาว
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงดาว  ใจดี
2. เด็กหญิงปิยะนุช  เรืองแก้ว
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณอาสา  อ่อนศรีชัย
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  เรืองอ่อน
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
 
8 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนูรีซัน  โด่หลี
3. เด็กหญิงนูรียะ  เจะแม
4. เด็กหญิงรัชนันต์  แดงเหมือน
5. เด็กหญิงวทันยา  บุญชู
6. เด็กหญิงวรรณอาสา  อ่อนศรีชัย
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางลัดดา  พริกเบ็ญจะ
3. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
 
9 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนูรีซัน  โด่หลี
3. เด็กหญิงนูรียะ  เจะแม
4. เด็กหญิงรัชนันต์  แดงเหมือน
5. เด็กหญิงวรรณอาสา  อ่อนศรีชัย
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.61 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรีวลิน  ตามติด
2. เด็กหญิงนัฐพร  สวัสดิ์สิงห์
3. เด็กชายภูริพัฒน์  สิริภูวดล
4. เด็กหญิงรวิสรา  คงสง
5. เด็กหญิงรสนรรณ  หนูพุ่ม
6. เด็กหญิงอริสา  แซ่กิ้ม
 
1. นายถนอม  ณะนวล
2. นางทัศนีย์  เทพศรี
3. นางเบญจิรา  จันทรเพชร
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายชนินทร์  กอบบุญ
2. เด็กชายปีใหม่  นิลศิริ
3. เด็กชายอนาวิล  แซ่กิ้ม
 
1. นางวราภรณ์  ศรีขวัญ
2. นางเนาวรัตน์  ปิ่นแก้ว