สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หวันอิ
2. เด็กชายอนุเทพ  รอดนิตย์
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางลัดดา  พริกเบ็ญจะ