สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุญสิทธิ์
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  เรืองอ่อน
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.61 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรีวลิน  ตามติด
2. เด็กหญิงนัฐพร  สวัสดิ์สิงห์
3. เด็กชายภูริพัฒน์  สิริภูวดล
4. เด็กหญิงรวิสรา  คงสง
5. เด็กหญิงรสนรรณ  หนูพุ่ม
6. เด็กหญิงอริสา  แซ่กิ้ม
 
1. นายถนอม  ณะนวล
2. นางทัศนีย์  เทพศรี
3. นางเบญจิรา  จันทรเพชร