สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายลภัส  เที่ยงตรง
 
1. นางกฤษณา  กมลเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กชายดนุเดช  ฤทธิพล
2. เด็กชายตะวัน  ดวงจำปา
3. เด็กชายพิชัยยุทร  คงแก้ว
 
1. นางกฤษณา  กมลเจริญ
2. นางสุวินัย  ขวัญแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงสาธิตา  ยอดปาน
2. เด็กชายไตรวิชญ์  จันคง
 
1. นางตรีรัตน์  ทองไฝ
2. นางอธิษฐาน  ยอดเอียด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  หัสชัย
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ขวัญแก้ว
 
1. นางกุศล  เมียนแก้ว
2. นางอธิษฐาน  ยอดเอียด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี  นวลทอง
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทองคำ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยอดดี
 
1. นางกฤษณา  กมลเจริญ
2. นางสุวินัย  ขวัญแก้ว
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายอดิศักดิ์  จันคง
 
1. นางกฤษณา  กมลเจริญ
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายปรเมฆ  ชัยเต็ม
2. เด็กชายศราวุฒิ  เรืองหยู
3. เด็กชายสมบูรณ์  อาสากิจ
 
1. นางกฤษณา  กมลเจริญ
2. นางสุวินัย  ขวัญแก้ว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  จิ้วซิ้ว
 
1. MissCARISSA  SEVLLA
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงเกศสิริ  หนูอุไร
 
1. MissCARISSA  SEVLLA
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 67.4 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  สุขสวัสดิ์
 
1. นางจินตนา  คลังธาร
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดารีรัตน์  ชาพิภัก
2. เด็กหญิงธิมาพร  จันทะเสน
3. เด็กหญิงพรลภัส  เหล็กมา
 
1. นางอรุณมาศ  ประทุมมณี
2. นางเบญจมาศ  วงษ์สุวรรณ