สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กชายดนุเดช  ฤทธิพล
2. เด็กชายตะวัน  ดวงจำปา
3. เด็กชายพิชัยยุทร  คงแก้ว
 
1. นางกฤษณา  กมลเจริญ
2. นางสุวินัย  ขวัญแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงสาธิตา  ยอดปาน
2. เด็กชายไตรวิชญ์  จันคง
 
1. นางตรีรัตน์  ทองไฝ
2. นางอธิษฐาน  ยอดเอียด
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี  นวลทอง
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทองคำ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยอดดี
 
1. นางกฤษณา  กมลเจริญ
2. นางสุวินัย  ขวัญแก้ว
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายอดิศักดิ์  จันคง
 
1. นางกฤษณา  กมลเจริญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  จิ้วซิ้ว
 
1. MissCARISSA  SEVLLA