สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  หัสชัย
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ขวัญแก้ว
 
1. นางกุศล  เมียนแก้ว
2. นางอธิษฐาน  ยอดเอียด
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดารีรัตน์  ชาพิภัก
2. เด็กหญิงธิมาพร  จันทะเสน
3. เด็กหญิงพรลภัส  เหล็กมา
 
1. นางอรุณมาศ  ประทุมมณี
2. นางเบญจมาศ  วงษ์สุวรรณ