สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประกอบ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุธิดา  บาหมัด
 
1. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63.8 ทองแดง 11 1. เด็กชายภูวดล  นุ้ยสวี
2. เด็กหญิงเอเซีย  สุขคง
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพล  บุญแก้ว
2. เด็กชายภานุกร  ไชยเขียว
3. เด็กชายอนุชา  หนูหวาน
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุธิดา  บาหมัด
2. เด็กหญิงสุรษา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงแธมมารีน  ขวัญทอง
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายซือบรี  นั่นแน่
2. เด็กหญิงสุรษา  แก้วมณี
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเล็ก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดนุ้ย
3. เด็กชายศิรดา  สุขสบาย
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ช่วยเกิด
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงอารยา  ทองแก้ว
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงปัญชิกา  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  เต็มดวง
3. เด็กหญิงอภิภาวดี  นพคุณรังสฤษดิ์
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเล็ก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดนุ้ย
3. เด็กหญิงอารยา  ทองแก้ว
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายมินธนาจ  ศักดิ์แสง
2. เด็กหญิงสุรษา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงแธมมารีน  ขวัญทอง
 
1. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีขวัญ
2. เด็กหญิงนันธิชา  เต้งชู
3. เด็กหญิงวรางคณา  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ปรุงแก้ว
2. นางสมจิตร์  แก้วยอด