สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประกอบ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพล  บุญแก้ว
2. เด็กชายภานุกร  ไชยเขียว
3. เด็กชายอนุชา  หนูหวาน
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ช่วยเกิด
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงอารยา  ทองแก้ว
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีขวัญ
2. เด็กหญิงนันธิชา  เต้งชู
3. เด็กหญิงวรางคณา  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ปรุงแก้ว
2. นางสมจิตร์  แก้วยอด