สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประกอบ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุธิดา  บาหมัด
 
1. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุธิดา  บาหมัด
2. เด็กหญิงสุรษา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงแธมมารีน  ขวัญทอง
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเล็ก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดนุ้ย
3. เด็กชายศิรดา  สุขสบาย
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงปัญชิกา  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  เต็มดวง
3. เด็กหญิงอภิภาวดี  นพคุณรังสฤษดิ์
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเล็ก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดนุ้ย
3. เด็กหญิงอารยา  ทองแก้ว
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายมินธนาจ  ศักดิ์แสง
2. เด็กหญิงสุรษา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงแธมมารีน  ขวัญทอง
 
1. นายสัจจานนท์  ชุมวาส