สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญทองแจ้ง
 
1. นายลำใย   รุ่งเรือง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอภิตา  เกิดไก่แก้ว
 
1. นายนิพิฐพนฐ์  ทัพพ์ชัยศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอภิตา  เกิดไก่แก้ว
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ทัพชัยศิริ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายมีนพันธ์  หนูทอง
2. เด็กชายอภิรักษ์  ชัยเต็ม
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ทัพชัยศิริ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายจักกฤษ  ศรีเงินถม
2. เด็กหญิงจารุณี  ชูกลิ่น
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  ธรรมพิทักษ์
 
1. นางรุ่งฤดี  ชัยเชื้อ
2. นางลำใย  รุ่งเรือง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงศศิธร  ติ้วสุย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมโชติ
3. เด็กหญิงอัญชนา  มณีรัตน์
 
1. นางรุ่งฤดี  ชัยเชื้อ
2. นางลำใย  รุ่งเรือง
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญทองแจ้ง
 
1. นายสามารถ  ยอดชู
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณภัทร  ไกรแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  อินสองทอง
3. เด็กชายอัครพล  ชูทอง
 
1. นางภารุจี  ศรีสุวรรณ
2. นางเสาวนีย์  ชูเสน