สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญทองแจ้ง
 
1. นายลำใย   รุ่งเรือง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายมีนพันธ์  หนูทอง
2. เด็กชายอภิรักษ์  ชัยเต็ม
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ทัพชัยศิริ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายจักกฤษ  ศรีเงินถม
2. เด็กหญิงจารุณี  ชูกลิ่น
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  ธรรมพิทักษ์
 
1. นางรุ่งฤดี  ชัยเชื้อ
2. นางลำใย  รุ่งเรือง