สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.7 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์  คงผอม
 
1. นางปาจารีย์  รัตนสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวซัลมา  สะเม๊าะ
2. นางสาวสุทธิดา  สะเม๊าะ
 
1. นางกรองกานต์   จันทร์นก
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายดาริด   หีมหมัน
 
1. นางโสภา  สายจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69.75 ทองแดง 10 1. เด็กชายกมล  เหล็มนุ้ย
2. เด็กชายอับดุลกอเดช  หมัดสี
3. เด็กหญิงฮารีนา  หมัดหลี
 
1. นางสายใจ   ทองสุข
2. นางโสภา  สายจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงชลิดา  หมุดหมาน
2. เด็กหญิงณัฐมน  ยอดชู
3. นางสาวสุไลลา  หะยีแวนิ
 
1. นางสายใจ  ทองสุข
2. นางโสภา   สายจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกรองพล  ศิริวงศ์
 
1. นางโสภา  สายจันทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงซันญ่า  สุปเหยาะ
2. เด็กหญิงซามา  หีมหมัน
3. เด็กหญิงอามีนา   หมัดหมีน
 
1. นางยุพิน  แสงยอ
2. นายสนอง  ชูมาปาน
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  เส็น
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ลาเต๊ะ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   เกตุสุวรรณ์
 
1. นางยุพิน  แสงยอ
2. นายสนอง  ชูมาปาน
 
9 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปอรหมัด  ชอบเสร็จ
2. เด็กหญิงอรัญญา  หมานเจริญ
3. เด็กชายอัมรัน   จิเต็น
 
1. นางยุพิน  แสงยอ
2. นายสนอง  ชูมาปาน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์   เส็น
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  สุขศรี
3. เด็กหญิงศุภรัตน์   อ๋องสกุล
4. เด็กหญิงอรวรรณ  หวังเหล็ง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  หมัดเหล็ม
 
1. นางชยานี  เพ็ชรกาศ
2. นางชวนพิศ  วงศ์เทพ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอียดหมาน
2. เด็กหญิงซาฟีหย๊ะ   หัดหมัด
3. เด็กหญิงมินตรา  แหละโรด
4. เด็กหญิงวรรณนิสา  หมะเด
5. เด็กหญิงอาทิตยา   หมัดลิหมีน
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  แหละเหล็ม
2. นางชวนพิศ  วงศ์เทพ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายอัมรัน  จิเต็น
 
1. นางชวนพิศ  วงศ์เทพ
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์  คงผอม
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัสมา  มะซอ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  การะหงษ์
3. เด็กหญิงอัสมา  เจะสนิ
 
1. นางยุพิน  แสงยอ
2. นายอายุทธ  สะอุ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนารีกิส  มะเด
2. เด็กชายอนิรุต  หวังหลำ
 
1. นายอายุทธ  สะอุ
2. นายเกษม  ตะลุง
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุขศรี
2. เด็กหญิงหัสทยา  เบ็ลมาด
 
1. นายอายุทธ  สะอุ
2. นายเกษม  ตะลุง
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนาเดีย  หมะโส๊ะ
2. เด็กหญิงนูรอัยนี  เต๊ะหวัง
3. เด็กหญิงสุไรยา   สะหลำ
 
1. นางอมรทิพย์  สุพัฒนกุล
2. นางเบญจมาศ  เนตรสว่าง
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัทมา  ชูเขียว
2. นางสาวสุทธิดา  สะเม๊าะ
3. นางสาวเมติกาน  หล๊ะตำ
 
1. นางหามีด๊ะ  ชำนาญวารี
2. นางเบญจมาศ  เนตรสว่าง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.66 เงิน 16 1. เด็กหญิงกรกมล  อาลีมูสอ
 
1. นายเกษม  ตะลุง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายปอรหมัด  ชอบเสร็จ
 
1. นายเกษม  ตะลุง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุด  หมีทอง
2. เด็กชายฟุรกอน  สัยมาบู
3. เด็กชายภูธเนศ  โอกาส
4. เด็กชายวรพล  หัดหมัด
5. เด็กชายวรัญญู  มั่นเจริญ
6. เด็กชายอาลี  จังแหละหวา
 
1. นางปาจารีย์  รัตนสุวรรณ
2. นายอภินันท์  สะอาด
3. นายเกษม  ตะลุง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71.59 เงิน 5 1. เด็กชายชนายุฒน์  เจ๊ะเล๊าะ
2. เด็กชายฝิเด่นคิตรี  เขร็มกา
3. เด็กชายมุสลิม  สะอุ
4. เด็กชายรณชัย   เทศเขร็ม
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สะเม๊าะ
6. เด็กชายอนันดา  หมะสะเร๊ะ
7. เด็กชายอัลฟารีซี  ยีด้ำ
8. เด็กชายฮานาฟี  โต๊ะเหม
 
1. นางชยานี  เพ็ชรกาศ
2. นายอภินันท์  สะอาด
3. นางเบญจมาศ  เนตรสว่าง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงชนิดา  จันอิ
2. เด็กหญิงนริศรา  หวังเหล็ง
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด