สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69.75 ทองแดง 10 1. เด็กชายกมล  เหล็มนุ้ย
2. เด็กชายอับดุลกอเดช  หมัดสี
3. เด็กหญิงฮารีนา  หมัดหลี
 
1. นางสายใจ   ทองสุข
2. นางโสภา  สายจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงซันญ่า  สุปเหยาะ
2. เด็กหญิงซามา  หีมหมัน
3. เด็กหญิงอามีนา   หมัดหมีน
 
1. นางยุพิน  แสงยอ
2. นายสนอง  ชูมาปาน
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  เส็น
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ลาเต๊ะ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   เกตุสุวรรณ์
 
1. นางยุพิน  แสงยอ
2. นายสนอง  ชูมาปาน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอียดหมาน
2. เด็กหญิงซาฟีหย๊ะ   หัดหมัด
3. เด็กหญิงมินตรา  แหละโรด
4. เด็กหญิงวรรณนิสา  หมะเด
5. เด็กหญิงอาทิตยา   หมัดลิหมีน
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  แหละเหล็ม
2. นางชวนพิศ  วงศ์เทพ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์  คงผอม
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด