สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.7 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์  คงผอม
 
1. นางปาจารีย์  รัตนสุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงชลิดา  หมุดหมาน
2. เด็กหญิงณัฐมน  ยอดชู
3. นางสาวสุไลลา  หะยีแวนิ
 
1. นางสายใจ  ทองสุข
2. นางโสภา   สายจันทร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.66 เงิน 16 1. เด็กหญิงกรกมล  อาลีมูสอ
 
1. นายเกษม  ตะลุง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายปอรหมัด  ชอบเสร็จ
 
1. นายเกษม  ตะลุง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71.59 เงิน 5 1. เด็กชายชนายุฒน์  เจ๊ะเล๊าะ
2. เด็กชายฝิเด่นคิตรี  เขร็มกา
3. เด็กชายมุสลิม  สะอุ
4. เด็กชายรณชัย   เทศเขร็ม
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สะเม๊าะ
6. เด็กชายอนันดา  หมะสะเร๊ะ
7. เด็กชายอัลฟารีซี  ยีด้ำ
8. เด็กชายฮานาฟี  โต๊ะเหม
 
1. นางชยานี  เพ็ชรกาศ
2. นายอภินันท์  สะอาด
3. นางเบญจมาศ  เนตรสว่าง