สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปอรหมัด  ชอบเสร็จ
2. เด็กหญิงอรัญญา  หมานเจริญ
3. เด็กชายอัมรัน   จิเต็น
 
1. นางยุพิน  แสงยอ
2. นายสนอง  ชูมาปาน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์   เส็น
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  สุขศรี
3. เด็กหญิงศุภรัตน์   อ๋องสกุล
4. เด็กหญิงอรวรรณ  หวังเหล็ง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  หมัดเหล็ม
 
1. นางชยานี  เพ็ชรกาศ
2. นางชวนพิศ  วงศ์เทพ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายอัมรัน  จิเต็น
 
1. นางชวนพิศ  วงศ์เทพ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัสมา  มะซอ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  การะหงษ์
3. เด็กหญิงอัสมา  เจะสนิ
 
1. นางยุพิน  แสงยอ
2. นายอายุทธ  สะอุ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนารีกิส  มะเด
2. เด็กชายอนิรุต  หวังหลำ
 
1. นายอายุทธ  สะอุ
2. นายเกษม  ตะลุง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุขศรี
2. เด็กหญิงหัสทยา  เบ็ลมาด
 
1. นายอายุทธ  สะอุ
2. นายเกษม  ตะลุง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนาเดีย  หมะโส๊ะ
2. เด็กหญิงนูรอัยนี  เต๊ะหวัง
3. เด็กหญิงสุไรยา   สะหลำ
 
1. นางอมรทิพย์  สุพัฒนกุล
2. นางเบญจมาศ  เนตรสว่าง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัทมา  ชูเขียว
2. นางสาวสุทธิดา  สะเม๊าะ
3. นางสาวเมติกาน  หล๊ะตำ
 
1. นางหามีด๊ะ  ชำนาญวารี
2. นางเบญจมาศ  เนตรสว่าง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุด  หมีทอง
2. เด็กชายฟุรกอน  สัยมาบู
3. เด็กชายภูธเนศ  โอกาส
4. เด็กชายวรพล  หัดหมัด
5. เด็กชายวรัญญู  มั่นเจริญ
6. เด็กชายอาลี  จังแหละหวา
 
1. นางปาจารีย์  รัตนสุวรรณ
2. นายอภินันท์  สะอาด
3. นายเกษม  ตะลุง