สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภัฑรณิชา  ดำทองสุข
 
1. นางเฉลียว  มะลิแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายชนะชัย  เพชรรัตน์
 
1. นางภาวิณี  ทองขจร
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายธนเกียรติ  มะลิแก้ว
2. เด็กหญิงภาสินี  ศรนารายณ์
3. เด็กชายวันเฉลิม  วุ่นแก้ว
 
1. นางภาวิณี  ทองขจร
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายทัตพงศ์  วรรณพฤกษ์
2. เด็กชายธราธิป  ทรงสวัสดิ์
 
1. นางภาวิณี  ทองขจร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงอัศวินี  แก้วช่วย
 
1. นางสาวสมจิตร  แก้วคง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ชูเพ็ง
 
1. นางสาวสมจิตร  แก้วคง
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายก้องภพ  สีทองใส
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขะเดหรี
3. เด็กหญิงปนัสยา  วรรณพฤกษ์
 
1. นายสมชาติ  คงเขียว
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงทิพกัญญา  ทิพย์ศรี
 
1. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายรัฐโรจน์  กฤตยาเรืองกิตติ์
 
1. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพกัญญา  ทิพย์ศรี
 
1. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมรศิริ  ไชยเอียด
 
1. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
12 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เพ็ชรคงอ่อน
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพชรจินดา
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  จินตนุกูล
4. เด็กหญิงนิสรี  แตมามุ
5. เด็กหญิงปัณชญา  คนคล่อง
6. เด็กหญิงวิชญาดา  บัวใหม่
7. เด็กหญิงสุรดา  คงแก้ว
8. เด็กหญิงสโรชา  อุปมา
9. เด็กหญิงอมรศิริ  ไชยเอียด
10. เด็กหญิงอารีชานันท์  พัศธนไพศาล
 
1. นางสาวกชพร  ซุ้นซิ่ม
2. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70.75 เงิน 16 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไชยอิน
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  เอียดประดิษฐ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ไชยอิน
 
1. นางญาณิศา  เยี่ยมสิริวุฒิ
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 42.86 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงศิวพร  แก่นชัย
 
1. นางญาณิศา  เยี่ยมสิริวุฒิ
 
16 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ฉิมจโรจน์
 
1. Mr.NESTOR B.SANAY  JR.
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 64.4 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  สุขแก้ว
 
1. นางสาวสุวันอำพา  พลสะอาด