สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายธนเกียรติ  มะลิแก้ว
2. เด็กหญิงภาสินี  ศรนารายณ์
3. เด็กชายวันเฉลิม  วุ่นแก้ว
 
1. นางภาวิณี  ทองขจร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ชูเพ็ง
 
1. นางสาวสมจิตร  แก้วคง
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายก้องภพ  สีทองใส
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขะเดหรี
3. เด็กหญิงปนัสยา  วรรณพฤกษ์
 
1. นายสมชาติ  คงเขียว
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายรัฐโรจน์  กฤตยาเรืองกิตติ์
 
1. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
5 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เพ็ชรคงอ่อน
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพชรจินดา
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  จินตนุกูล
4. เด็กหญิงนิสรี  แตมามุ
5. เด็กหญิงปัณชญา  คนคล่อง
6. เด็กหญิงวิชญาดา  บัวใหม่
7. เด็กหญิงสุรดา  คงแก้ว
8. เด็กหญิงสโรชา  อุปมา
9. เด็กหญิงอมรศิริ  ไชยเอียด
10. เด็กหญิงอารีชานันท์  พัศธนไพศาล
 
1. นางสาวกชพร  ซุ้นซิ่ม
2. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70.75 เงิน 16 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไชยอิน
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  เอียดประดิษฐ์