สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายทัตพงศ์  วรรณพฤกษ์
2. เด็กชายธราธิป  ทรงสวัสดิ์
 
1. นางภาวิณี  ทองขจร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงอัศวินี  แก้วช่วย
 
1. นางสาวสมจิตร  แก้วคง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงทิพกัญญา  ทิพย์ศรี
 
1. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพกัญญา  ทิพย์ศรี
 
1. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมรศิริ  ไชยเอียด
 
1. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ไชยอิน
 
1. นางญาณิศา  เยี่ยมสิริวุฒิ