สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวี สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.25 เงิน 15 1. เด็กหญิงปวีณา  มายคอย
 
1. นางพินญา  จันมณี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิญารัตน์   ชนะพาล
2. เด็กหญิงชนิตา   ศิริโรจน์
3. เด็กหญิงชาลินี   จุลแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐวีร์   ศีระพงศ์
5. เด็กหญิงอรเนตร   แสงสุวรรณ์
 
1. นายศิริพงษ์  เพชรมณี
2. นางเอมอร  อร่ามเรือง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายกมลศิณ   มณีเพชร
2. เด็กชายกฤษฎา   สังข์ทอง
3. เด็กชายกิติกร   โชว์พงศ์
4. เด็กชายจักรินทร์  ปานเขียว
5. เด็กชายพงศธร   สงสม
6. เด็กชายมูฮัมหมัด   มายคอย
7. เด็กชายวานุชิต   เกลี้ยงมณี
8. เด็กชายศาสตร์ตรา   มณี
9. เด็กชายสนธยา   คงแก้ว
10. เด็กชายสุริยะ   สุราตะโก
11. เด็กชายสุริยัณ   สันหลี
12. เด็กชายสุริยา   สุราตะโก
13. เด็กชายอภิรักษ์   ชอบหีม
14. เด็กชายเนติพงษ์   จิตรจร
15. เด็กชายเรืองศักดิ์   ชูเลขา
 
1. นางสาวชนิดาภา  สุขแก้ว
2. นางพินญา  จันมณี
3. นางสาวอารีย์  ศรีทวีวัฒน์
4. นางเอมอร  อร่ามเรือง