สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอันดามัน  สุวรรณโรจน์
 
1. นายปรีชา  ไชยสาลี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  แสนราช
 
1. นางเจนติมา  พรหมทอง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วมณี
 
1. นางเตือนใจ  ยกถาวร
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัจญ์ดา  รักณรงค์
 
1. นางประภา  ชัวชมเกตุ
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
 
1. นางสุนิตย์  พรหมทองบุญ
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารียา  หลังยาหน่าย
 
1. นางสมญา  ดูล๊ะ
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยพร  ขยัน
2. เด็กหญิงนงนภัส   เส้งแดง
 
1. นางประภา  ชัวชมเกตุ
2. นางปราณีต  อินทรัตน์