สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงศศิชา  อิ่มนวล
 
1. นางจรรยาณี  คงสว่าง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพีรธิดา  เพชรย้อย
 
1. นายถวัลย์  แก้วขาว
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เพ็งหมาน
2. เด็กหญิงอรปรียา  ราชหงษ์
 
1. นางจิตรา  คชพลายุกต์
2. นางสมกิจ  เพ็ชร์สุวรรณ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีขวัญ
 
1. นางปัทมา  แดงแก้ว
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 42.86 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงขวัญณิชา  อาจณรงค์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คงยุนุ่ย