สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  แสนราช
 
1. นางเจนติมา  พรหมทอง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วมณี
 
1. นางเตือนใจ  ยกถาวร
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัจญ์ดา  รักณรงค์
 
1. นางประภา  ชัวชมเกตุ
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
 
1. นางสุนิตย์  พรหมทองบุญ
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารียา  หลังยาหน่าย
 
1. นางสมญา  ดูล๊ะ
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยพร  ขยัน
2. เด็กหญิงนงนภัส   เส้งแดง
 
1. นางประภา  ชัวชมเกตุ
2. นางปราณีต  อินทรัตน์
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ชมเพลินใจ
 
1. นางจารีย์  โบจีน
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  พรหมทอง
 
1. นางประวิศา  แก้วขาว
 
9 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  กมลเจริญ
2. เด็กหญิงอักษราณัฐ  ราชนิกร
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณราช
 
1. นางครองสิน  เสาวนีย์พิทักษ์
2. นางสาววิพาภรณ์  ฉัตรวิริยะโยธิน
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนนท์ชนก  ชุ่มชื่น
2. เด็กชายศักดิพัฒน์  กองแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาญเชิงพานิช
 
1. นางนรีกานต์  แก้วศรี
2. นางปรีดา  ศรีถกล
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรกานต์  ทองขะโชค
2. เด็กชายวัชรา  จันทสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  นวลชุม
 
1. นางสาวจิราทิพย์  คล้ายศรี
2. นางปรีดา  ศรีถกล
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  บัวทอง
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  กุยสุวรรณ
3. เด็กชายอัยรฎา  อ้นชดชาย
 
1. นางพูนศรี  แก้วสุก
2. นางสาวแน่งน้อย  ทองปลอด
 
13 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขจีรัตน์  พรหมทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ราชเรือง
3. เด็กชายนราเทพ  มุสิกเกษม
 
1. นางนรีกานต์  แก้วศรี
2. นางปฏิมา  เรือวอร่าม
 
14 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  หมวกทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญรัตน์
 
1. นางนรีกานต์  แก้วศรี
2. นางสาวแน่งน้อย  ทองปลอด
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันฑมาศ  ร่มเย็น
2. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวงศ์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีมณี
4. เด็กหญิงพิชญ์ชโรทัย  หนูสอน
5. เด็กชายอรรถภณ  ประทุมสังข์
 
1. นางจิตรา  คชพลายุกต์
2. นางสมศรี  สุขแก้ว
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เกื้อสกุล
2. เด็กชายณัฐกิต  ทองปลอด
3. เด็กหญิงภาขวัญ  สูงรุ่ง
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นวลทอง
5. เด็กชายเฟาซี  หัสเอียด
 
1. นางสมศรี  สุขแก้ว
2. นายแสง  เอียดยอด
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายธรรณธร  วารีกุล
2. เด็กชายปัฐวิชญ์  วุ่นแก้ว
3. เด็กชายวัศพล  อภิรมย์รักษ์
4. เด็กชายอติวิชญ์  วิชัย
5. เด็กชายอานนท์  แซ่เอี้ย
 
1. นางสาววาสนา  เทพยจาย
2. นางสายชล  วงศ์พระจันทร์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายกตัญญู  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงกรกนก  วิศพันธ์
3. เด็กชายกันต์  จิบัว
4. เด็กหญิงฉัตรฤดี  สุวรรณรัตน์
5. เด็กชายณัฐภาส  ไชยรัตน์
6. เด็กหญิงทิฆัมพร  ปลอดเปลี่ยว
7. เด็กหญิงทิศาลักษณ์  แก้วเกลี้ยง
8. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวงษ์
9. เด็กชายปรเมศวร์  นิลรัตน์
10. เด็กชายปุรเชษฐ  พรหมทอง
11. เด็กหญิงพีรธิดา  เพชรย้อย
12. เด็กชายพุฒิพงศ์  เพชรย้อย
13. เด็กชายภูวนาท  แก่นเพ็ชร
14. เด็กหญิงยอดหญิง  จิโอน
15. เด็กหญิงรวงข้าว  สุวรรณภูมิ
16. เด็กหญิงวารีฎา  หลงโซะ
17. เด็กชายสุพจน์  จิระรัตน์
18. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ขาวโอ
19. เด็กหญิงเสาวนีย์  จองวัฒนกุล
 
1. นางสมนึก  คงแก้ว
2. นางสมศรี  สุขแก้ว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรุณวรรณ  จันทร์เป็ง
 
1. นางปิยะวรรณ  ตั่นหุ้ย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงรสิตา   สิทธิเดชากุล
 
1. นางนิตยา  จันทร์ธำรงค์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายลัทธพล  พลกำจัด
2. เด็กหญิงศุภัชญา  ยิ้มเซ่ง
 
1. นางจินตนา  เหรียญไกร
2. นางสครานิตย์  ชัยบุญ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  เสนะพันธุ์
2. เด็กชายชัยธวัช  คำแก้ว
 
1. นางจินตนา  เหรียญไกร
2. นางสมนึก  คงแก้ว
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลเนตร์  ศูนย์คล้าย
2. เด็กหญิงกัญชพร  ตุลยกุล
3. เด็กหญิงกุลนิดา  สุเณย์
4. เด็กหญิงชนนิกานต์  สุขแก้ว
5. เด็กหญิงชลธิดา  แสงเงิน
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาแก้ว
7. เด็กหญิงพิกุลทอง  ศิริประภา
8. เด็กหญิงมณฑิรา  ทองสี
9. เด็กหญิงวิภาพร  ทองจินดา
10. เด็กหญิงศันสนีย์  สังทองกุล
 
1. นางสมนึก  คงแก้ว
2. นางสมศรี  สุขแก้ว
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรนภา  นกแก้ว
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงกันนิษา  หนูปาน
4. เด็กหญิงชญานิศ  แซ่อึ้ง
5. เด็กหญิงซอนญ่า  ไฝพรม
6. เด็กหญิงญานิศา  จามิกรณ์
7. เด็กหญิงณัฐชยา  เต็มรัตน์
8. เด็กหญิงทิพย์อาภา  ศรแก้ว
9. เด็กหญิงปุณยาพร  เพ็ชรคงแก้ว
10. เด็กหญิงพีรธิดา  เพชรย้อย
11. เด็กหญิงมัณฑนา  นันตา
12. เด็กหญิงรุสลิม  นิยมเดชา
13. เด็กหญิงวรรณพร  เข็มทิศ
14. เด็กหญิงวรรษมล  ลิ้มวิจิตร
15. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีธนสาร
16. เด็กหญิงอนุสรา  สลับศรี
17. เด็กหญิงอรวรา  เมืองแก้ว
18. เด็กหญิงอริสรา  ตำเต๊ะ
 
1. นางกลิ่นกมล  เพ็ชรแก้ว
2. นางสาธิดา  เพชรย้อย
 
25 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขคง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  อินทร์ขาว
3. เด็กชายอนันเทพ   สีแก้วน้ำใส
 
1. นางปลื้มใจ   โทวิยะพันธุ์
 
26 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิสรีน  หลงขาว
 
1. นางปลื้มใจ  โทวิยะพันธุ์
 
27 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิพล  วรานุเศรษฐ์
 
1. นางปลื้มใจ  โทวิยะพันธุ์
 
28 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทานะวัน
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
29 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพล  กิ้มถ้อง
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
30 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  คงอ่อน
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงอลิษา  ทองเกลี้ยง
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพีรดา  แสนบัว
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพีรดา  แสนบัว
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยทอง
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
 
36 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานี  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงผุสชา  จินดามณี
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จงโวหาร
4. เด็กหญิงอรประภา  เถี้ยมแก้ว
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทวีป
6. เด็กหญิงเปรมศิริ  บุญคำมูล
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
2. นางวิไลวรรณ  กิตติคุณ
3. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  นวลทอง
2. เด็กหญิงทิพย์อาภา  ศรแก้ว
3. เด็กหญิงพิชชา  สายกิ้มซ้วน
 
1. นายพิรญาณ์  เสนะพันธุ์
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐาปนี  เพชรขวัญ
2. เด็กหญิงณัฐกุล  รัตนเสถียร
3. เด็กหญิงพัชรพร  พรหมอักษร
 
1. นายถวัลย์  แก้วขาว
 
39 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีรตา  รอดทอง
 
1. นางไมตรี  เอียดยอด
 
40 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยถาวร
 
1. นางปรีดา  พงศ์มณี
 
41 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฆณศร  สุขธร
 
1. นางดวงพร  วัฒนา
 
42 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พหลยุทธ
 
1. นางปรีดา  พงศ์มณี
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขวัญเพ็ง
2. เด็กหญิงพรรพัสสา  จินดาสุวรรณ์
3. เด็กชายฟัญยรี  สามะบู
 
1. นางพงษ์จันทร์  ปานพรหม
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุระชัด
2. เด็กหญิงจณิสตา  รำจวนจร
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คงยุนุ่ย
 
45 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัสธิดา  ชุมแก้ว
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  พวงแก้ว
3. เด็กหญิงอัญชนา  ยอดแก้ว
 
1. นางสุวรรณี  เที่ยงตรง