สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงศศินา  ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวสรวงทิพย์  แท่นประมูล
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  รักไทร
 
1. นางสาวสรวงทิพย์  แท่นประมูล
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงดารินทร์  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวอำนวยพร  ชาลิผล
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิฐินาถ  สอตั้ง
2. เด็กหญิงศิริพร  ร่มเกตุ
3. เด็กชายเอกรัตน์  สว่างเพชร
 
1. นางสาววรรดี  สยมภาค
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงดารินทร์  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงนริศรา  ยอดเมฆ
 
1. นายถาวร  รักชุม
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงภัทราภา  เสนารัตน์
 
1. นางสาวผะอบ  ปานเมือง
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  ดุหลำยะแม
2. เด็กชายอานนท์  ชนะสิทธิ์
 
1. นางสาวผะอบ  ปานเมือง
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงมุธิตา  วัชพูล
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรพงศ์  เสนารัตน์
2. เด็กชายวินัย  สุมเส็น
3. เด็กชายศิลา   ตุ้ยนะ
 
1. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญมี
2. เด็กชายอภิชาต  สุราทะโก
 
1. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนภาพร  โปจีน
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุขิตา  แสนปากดี
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงมนสิชา  แก้ววิเชียร
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา
 
14 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพัชรี  หนูเอก
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 67.6 ทองแดง 16 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วกลับ
 
1. นางพรพรรณ  รัตนวรรณชัย
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายกษดิษ  พนัส
2. เด็กชายธีรยุทธ  ศิริ
3. เด็กชายภิญโญ  บูรณ์รักษา
 
1. นางพรพรรณ  รัตนวรรณชัย